Porady

10 psalmów na czas próby

Ви також можете прочитати цю статтю українською мовою

20 września 2018, 12:17 9582

 

Na co dzień nam nie brakuje większych lub mniejszych stresów, doświadczeń i wezwań — tego wszystkiego, co nas przerasta, napełnia niepokojem i bólem. Wtedy z pewnością pomogą psalmy, ponieważ właśnie w takie chwili one kiedyś powstały.

Zapraszamy zapoznać się z tą krótką listą, która dopomoże przetrwać trudne chwili.

1.

Psalm 1

Panie, jakże wielu jest tych , którzy mnie trapią,

jak wielu przeciw mnie powstaje!

Wielu jest tych , co mówią o mnie : «Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».

A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,

Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.

Wołam swym głosem do Pana,

On odpowiada ze świętej swojej góry.

Kładę się , zasypiam i znowu się budzę,

bo Pan mnie podtrzymuje.

Wcale się nie lękam tysięcy ludu,

choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.Powstań, o Panie!

Ocal mnie, mój Boże!

Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów

i wyłamałeś zęby grzeszników.Od Pana pochodzi zbawienie.

Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.

 

2.

Psalm 4

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,

Boże , co sprawiedliwość mi wymierzasz.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia —

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!

Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?

Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,

Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.

Zadrżyjcie i nie grzeszcie,

rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!

Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję!

Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»

Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!

Wlałeś w moje serce więcej radości

niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.

Gdy się położę , zasypiam spokojnie,

bo Ty sam jeden, Panie,

pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

 

3.

Psalm 5

Usłysz, Panie, moje słowa,

zwróć na mój jęk uwagę;

natęż słuch na głos mojej modlitwy,

mój Królu i Boże!

Albowiem Ciebie błagam, o Panie,

słyszysz mój głos od rana,

od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,

złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.

Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.

Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,

zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.

Mężem krwawym i podstępnym

brzydzi się Pan.

Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce,

wejdę do Twojego domu,

upadnę przed świętym przybytkiem Twoim

przejęty Twoją bojaźnią.

O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości,

na przekór mym wrogom:

wyrównaj przede mną Twoją drogę!

Bo w ustach ich nie ma szczerości,

ich serce knuje zasadzki,

ich gardło jest grobem otwartym,

a językiem mówią pochlebstwa.

Ukarz ich, Boże,

niech staną się ofiarą własnych knowań;

wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni,

buntują się bowiem przeciwko Tobie.

A wszyscy , którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą,

niech się weselą na zawsze!

Osłaniaj ich , niech cieszą się Tobą,

ci , którzy imię Twe miłują.

Bo Ty , Panie , będziesz błogosławił sprawiedliwemu:

otoczysz go łaską jak tarczą.

 

4.

Psalm 7

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam;

wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,

by kto — jak lew —mnie nie porwał

i nie rozszarpał , gdy zabraknie wybawcy.

Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem,

jeśli nieprawość plami moje ręce,

jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy

i swego wroga złupiłem doszczętnie,

to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci,

i wdepcze w ziemię me życie,

a godność moją niechaj w proch obali.

Powstań , o Panie , w Twym gniewie,

podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców,

wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś.

Gromada narodów niechaj Cię otoczy,

a Ty zasiądź ponad nią wysoko.

Pan jest Sędzią narodów:

Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości

i według niewinności, jaka jest we mnie.

Niechaj ustanie nieprawość występnych,

a sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy,

Ty , co przenikasz serca i nerki.

Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.

Bóg — Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.

Jeśli się [ kto ] nie nawróci , miecz swój On wyostrzy;

przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.

Oto [ tamten ] począł nieprawość , brzemienny jest udręką i rodzi podstęp.

Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował.

Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię.

Ja zaś uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwość, psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego.

 

5.

Psalm 10

Dlaczego z dala stoisz, o Panie,

w czasach ucisku się kryjesz,

gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce

i ulega podstępom, które tamten uknuł?

Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,

bluźni drapieżca i pogardza Panem.

W pysze swojej powiada występny : «Nie pomści;

nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie.

Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;

Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;

parska na wszystkich swoich przeciwników.

Myśli on sobie : «Ja się nie zachwieję;

nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia».

Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,

na jego języku udręka i złośliwość.

Siedzi w zasadzce przy drogach

i niewinnego zabija w ukryciu;

oczy jego śledzą biedaka.

Zasadza się w kryjówce , jak lew w swej jaskini;

zasadza się , by porwać ubogiego:

porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.

Schyla się, przysiada na ziemi,

a od jego przemocy pada ubogi.

Mówi w swym sercu : «Bóg nie pamięta,

odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».

Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże!

Nie zapominaj o biednych!

Dlaczego występny gardzi Bogiem,

mówi w swym sercu : «Nie pomści »?

A Ty widzisz trud i boleść,

patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.

Tobie się biedny poleca,

Tyś opiekunem sieroty!

Skrusz ramię występnego i złego:

pomścij jego nieprawość, by już go nie było.

Pan jest królem na wieki wieków,

z Jego ziemi zniknęli poganie.

Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,

umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

aby strzec praw sieroty i uciśnionego

i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

 

6.

Psalm 12

Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,

zabrakło wiernych wśród ludzi.

Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,

mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.

Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne

i język pochopny do zuchwałej mowy.

Tych , którzy mówią: «Naszą siłą język,

usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»

Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich —

mówi Pan: «Teraz powstanę

i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Słowa Pańskie to słowa szczere,

wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,

siedmiokroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, o Panie,

ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Występni krążą dokoła,

gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

 

7.

Psalm 13

Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?

Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?

Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,

a w moim sercu codzienną zgryzotę?

Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?

Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!

Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,

by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go»,

niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;

niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,

chcę śpiewać Panu , który obdarzył mnie dobrem.

 

8.

Psalm 16

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,

mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;

nie ma dla mnie dobra poza Tobą».

Ku świętym , którzy są na Jego ziemi,

wzbudził On we mnie miłość przedziwną!

Ci, którzy idą za obcymi [ bogami ],

pomnażają swoje boleści.

Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,

imion ich nie wymawiam swoimi wargami.

Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:

To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały

i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo nawet nocami upomina mnie serce.

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,

nie zachwieję się , bo On jest po mojej prawicy.

Dlatego się cieszy moje serce , dusza się raduje,

a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu

i nie dozwolisz , by wierny Tobie zaznał grobu.

Ukażesz mi ścieżkę życia,

pełnię radości u Ciebie,

rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

 

9.

Psalm 20

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,

niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech ześle tobie pomoc z świątyni

i niech cię wspiera z Syjonu.

Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach

i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,

i wypełni każdy twój zamysł.

Chcemy się cieszyć z twego ocalenia

i w imię Boga naszego podnieść sztandary.

Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!

Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca,

odpowiada mu ze świętych swych niebios,

przez możne czyny zbawczej swej prawicy.

Jedni wolą rydwan, drudzy konie,

a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.

Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy.

Panie , wybaw króla,

a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.

 

10.

Psalm 22

Boże mój , Boże mój , czemuś mnie opuścił?

Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.

Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,

[ wołam ] i nocą, a nie zaznaję pokoju.

A przecież Ty mieszkasz w świątyni,

Chwało Izraela!

Tobie zaufali nasi przodkowie,

zaufali, a Tyś ich uwolnił;

do Ciebie wołali i zostali zbawieni,

Tobie ufali i nie doznali wstydu.

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek,

pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,

rozwierają wargi, potrząsają głową:

«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,

niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».

Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona;

Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki.

Tobie mnie poruczono przed urodzeniem,

Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki,

Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,

a nie ma wspomożyciela.

Otacza mnie mnóstwo cielców,

osaczają mnie byki Baszanu.

Rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze,

jak lew drapieżny i ryczący.

Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości;

jak wosk się staje moje serce,

we wnętrzu moim topnieje.

Moje gardło suche jak skorupa,

język mój przywiera do podniebienia,

kładziesz mnie w prochu śmierci.

Bo [ sfora ] psów mnie opada,

osacza mnie zgraja złoczyńców.

Przebodli ręce i nogi moje,

policzyć mogę wszystkie moje kości.

A oni się wpatrują, sycą mym widokiem;

moje szaty dzielą między siebie

i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;

Pomocy moja , spiesz mi na ratunek!

Ocal od miecza moje życie,

z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro,

wybaw mnie od lwiej paszczęki

i od rogów bawolich — wysłuchaj mnie!

Będę głosił imię Twoje swym braciom

i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:

«Chwalcie Pana wy , co się Go boicie,

sławcie Go , całe potomstwo Jakuba;

bójcie się Go , całe potomstwo Izraela!

Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza

i wysłuchał go , kiedy ten zawołał do Niego».

Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu.

Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.

Ubodzy będą jedli i nasycą się,

chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają.

«Niech serca ich żyją na wieki».

Przypomną sobie i wrócą

do Pana wszystkie krańce ziemi;

i oddadzą Mu pokłon

wszystkie szczepy pogańskie,

bo władza królewska należy do Pana

i On panuje nad narodami.

Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy , co śpią w ziemi,

przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują.

A moja dusza będzie żyła dla Niego,

potomstwo moje Jemu będzie służyć,

opowie o Panu pokoleniu przyszłemu,

a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi:

« Pan to uczynił».

 

 

Інші статті за темами

СЮЖЕТ

Psalmy

ПЕРСОНА

МІСЦЕ

Zauważyłeś błąd? Zaznacz fragment tekstu i naciśnij Ctrl+Enter.

ПІДТРИМАЙТЕ CREDO
Шановні читачі, CREDO — некомерційна структура, що живе на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо Вашу допомогу. Ваші гроші йдуть на оплату сервера, роботу веб-майстра та гонорари фахівців. Переказ через ПриватБанк: Пожертвування можна переказати за такими банківськими реквізитами:

5168 7427 0591 5506

Благодійний внесок ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Добровільна пожертва на здійснення діяльності часопису CREDO.

Інші способи підтримати CREDO: (Натиснути на цей напис)

Щиро дякуємо читачам за жертовність усім, хто нас підтримує!
Напишіть новину на CREDO
Якщо ви маєте що розказати, але початківець у журналістиці, і хочете, щоб про цікаву подію, очевидцем якої ви стали, дізналося якнайбільше людей, можете спробувати свої сили у написанні новин та створенні фоторепортажів на CREDO.
Підпишіться на розсилку
Кожного дня ми надсилатимемо вам листи з найважливішими та найцікавішими новинами

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: